Opdrachten

Waarom

Bureau ITHAKA is erop gericht om oplossingen tot stand te brengen voor complexe ruimtelijke, maatschappelijke en organisatorische problemen.

Uitgangspunt hierbij is dat zoveel mogelijk gebruik gemaakt wordt van de kennis en de kwaliteiten die in uw organisatie aanwezig zijn. Als er aanvullende expertise nodig is, dan zal die in nauw overleg met u ingeschakeld worden. Bij inschakeling van derden staat het belang van uw organisatie voorop: van gedwongen winkelnering of andere commerciële belangen kan geen sprake zijn.
De specialiteit van ITHAKA is het bevorderen van samenwerking tussen alle betrokkenen en belanghebbenden. Het oplossen van conflicten tussen partijen kan hier onderdeel van uitmaken. Communicatie met en participatie door alle betrokkenen vanaf het prilste stadium vragen veel tijd en aandacht, maar leiden uiteindelijk tot inspiratie, creativiteit en oplossingen met een breed draagvlak.

Projectmanager Planologie Park Lingezegen
In opdracht van het Openbaar Lichaam Park Lingezegen de bestemmingsplannen, de grondverwervingen en de onteigeningen geco÷rdineerd. Voorzitter van projectteam bestaande uit vertegenwoordigers van Provincie Gelderland, Arnhem, Nijnmegen, Overbetuwe. Lingewaard, Waterschap Rivierenland, Staatsbosbeheer en DLG.
2011-2013Projectmanager stadsvernieuwing centrum Nieuw Vennep.
Programma van woningen, winkels, voorzieningen en (ondergronds) parkeren. Begeleiden proces van stadsvernieuwing en voorbereiden stedenbouwkundig plan, bestemmingsplan, grondexploitaie en samenwerkingsovereenkomsten.