Opdrachten

Waarom

Bureau ITHAKA is erop gericht om oplossingen tot stand te brengen voor complexe ruimtelijke, maatschappelijke en organisatorische problemen.

Uitgangspunt hierbij is dat zoveel mogelijk gebruik gemaakt wordt van de kennis en de kwaliteiten die in uw organisatie aanwezig zijn. Als er aanvullende expertise nodig is, dan zal die in nauw overleg met u ingeschakeld worden. Bij inschakeling van derden staat het belang van uw organisatie voorop: van gedwongen winkelnering of andere commerciële belangen kan geen sprake zijn.
De specialiteit van ITHAKA is het bevorderen van samenwerking tussen alle betrokkenen en belanghebbenden. Het oplossen van conflicten tussen partijen kan hier onderdeel van uitmaken. Communicatie met en participatie door alle betrokkenen vanaf het prilste stadium vragen veel tijd en aandacht, maar leiden uiteindelijk tot inspiratie, creativiteit en oplossingen met een breed draagvlak.

Projectmanager Park Lingezegen
Vertegenwoordiger van de gemeente Overbetuwe als projectmanager in het samenwerkingsverband tussen Rijk, provincie, waterschap en verschillende gemeenten bij de voorbereiding en realisatie van een landschapspark van ca. 1500 hectare. Medeverantwoordelijk voor MER-procedure en totstandkoming van Openbaar Lichaam
2008-2011Projectmanager Blokhoeve Nieuwegein
Ontwikkeling bouwlocatie van ca. 700 woningen, ca. 30.000 m2 kantoren en voorzieningen met inbegrip van reparatie bestemmingsplan en contractvorming. Begeleiden van proces van samenwerking tussen gemeente, drie woningbouwverenigingen en projectontwikkelaar.