Opdrachten

Waarom

Bureau ITHAKA is erop gericht om oplossingen tot stand te brengen voor complexe ruimtelijke, maatschappelijke en organisatorische problemen.

Uitgangspunt hierbij is dat zoveel mogelijk gebruik gemaakt wordt van de kennis en de kwaliteiten die in uw organisatie aanwezig zijn. Als er aanvullende expertise nodig is, dan zal die in nauw overleg met u ingeschakeld worden. Bij inschakeling van derden staat het belang van uw organisatie voorop: van gedwongen winkelnering of andere commerciële belangen kan geen sprake zijn.
De specialiteit van ITHAKA is het bevorderen van samenwerking tussen alle betrokkenen en belanghebbenden. Het oplossen van conflicten tussen partijen kan hier onderdeel van uitmaken. Communicatie met en participatie door alle betrokkenen vanaf het prilste stadium vragen veel tijd en aandacht, maar leiden uiteindelijk tot inspiratie, creativiteit en oplossingen met een breed draagvlak.

Projectmanager Blokhoeve Nieuwegein
Ontwikkeling bouwlocatie van ca. 700 woningen, ca. 30.000 m2 kantoren en voorzieningen met inbegrip van reparatie bestemmingsplan en contractvorming. Begeleiden van proces van samenwerking tussen gemeente, drie woningbouwverenigingen en projectontwikkelaar.
Projectmanager stadsvernieuwing Venlo-Noord
Opstellen programma voor sloop van woningen en nieuwbouw woningen, winkels en voorzieningen. Begeleiden proces van stadsvernieuwing en voorbereiden stedenbouwkundig plan en woningbouwplannen.